TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 06 / 2023
Đã nhận 68 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 13 hồ sơ
Đúng hạn 13 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 55 hồ sơ
Đúng hạn 55 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)