TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 09 / 2022
Đã nhận 317 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn93.38 %
Đã xử lý 165 hồ sơ
Đúng hạn 165 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 152 hồ sơ
Đúng hạn 131 (86.18 %)
Trễ hạn 21 (13.82 %)