TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 05 / 2022
Đã nhận 341 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn93.84 %
Đã xử lý 232 hồ sơ
Đúng hạn 232 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 109 hồ sơ
Đúng hạn 88 (80.73 %)
Trễ hạn 21 (19.27 %)