TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2022
Đã nhận 99 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn98.99 %
Đã xử lý 90 hồ sơ
Đúng hạn 90 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 9 hồ sơ
Đúng hạn 8 (88.89 %)
Trễ hạn 1 (11.11 %)