TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2023
Đã nhận 227 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn98.24 %
Đã xử lý 225 hồ sơ
Đúng hạn 222 (98.67 %)
Trễ hạn 3 (1.33 %)
Đang xử lý 1 hồ sơ
Đúng hạn 1 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)