TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
2715 hồ sơ

Đang xử lý
763 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
96.13 (%)