TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
3660 hồ sơ

Đang xử lý
998 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
80.19 (%)