TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
1875 hồ sơ

Đang xử lý
399 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
86.24 (%)