TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
175 hồ sơ

Đang xử lý
80 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
89.71 (%)