TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
1945 hồ sơ

Đang xử lý
738 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
72.65 (%)