Hướng dẫn

1: Nhập mã số biên nhận (vùng 1)
Ví dụ: Nhập - 07791502521.
2: Kích "Tìm kiếm" (vùng 2). Kết quả hiển thị:

3: Quay lại trang chủ (vùng 5)
4: Quay lại trang trước đó (vùng 6)
5: Xem danh sách "Thủ tục hành chính" (vùng 3). Kết quả hiển thị:

6: Chọn vùng 4 (Loại hồ sơ bất kỳ). Kết quả hiển thị:

7: Chọn vùng 7 (Thủ tục bất kỳ). Kết quả hiển thị: