TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 10 / 2020
Đã nhận 255 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 142 hồ sơ
Đúng hạn 142 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 113 hồ sơ
Đúng hạn 113 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)