TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 08 / 2020
Đã nhận 164 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 70 hồ sơ
Đúng hạn 70 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 94 hồ sơ
Đúng hạn 94 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)