TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
4698 hồ sơ

Đang xử lý
340 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.17 (%)