TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
3461 hồ sơ

Đang xử lý
296 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
98.93 (%)